? کافه 98 ,دانلود آهنگ,دانلود فیلم - Part 3گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی

گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14(سهامی خاص)

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29اسفند ماه ××13اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:عنوان

___________

1.ترازنامه.

2.صورت سود و زیان .

3.صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

4.صورت سود (زیان)جامع .

5.صورت جریان وجوه نقد .

6.یادداشتهای همراه صورتهای مالی.

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ29اسفند ××13

دارائیها......................................................................29/12/××13

دارائیهای جاری :...........................................................ریالموجودی نقد و بانک.......................................................×××

حسابها و اسناد دریافتی تجاری .........................................×××

سایر حسابها و اسناد دریافتی.............................................×××

پیش پرداختها.....................................................................×××

جمع دارائیهای جاری...........................................................×××دارائیهای غیر جاری:دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ....................................×××

جمع دارائیهای غیر جاری ..................................................×××جمع دارائیها....................................................................×××شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14 (سهامی خاص)

تراز نامه

در تاریخ29اسفند ××13

بدهیها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/××13بدیهای جاری :................................................................ریال

حسابهای پرداختنی تجاری.................................................×××

سایر حسابها و اسناد پرداختنی............................................×××

ذخیره مالیات..................................................................×××

جمع بدهیهای جاری.........................................................×××

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان.............................................×××

جمع بدهیهای غیر جاری...................................................×××

جمع بدهیها.....................................................................×××

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه..........................................................................×××

مازاد تجدید ارزیابی.........................................................×××

سود (زیان )انباشته...........................................................×××

جمع حقوق صاحبان سهام..................................................×××

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها......................................×××

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند ××13

××13

ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................×××

کسر می شود :

بهای تمام شده خدمات ارائه شده ....................................................(×××)

سود ناخالص

کسر می شود ............................................................................×××

هزینه های اداری و عمومی .........................................................(×××)

سود (زیان ) خالص ...................................................................×××

گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص.................................................................×××

سود انباشته در ابتدای سال .......................................................×××

تعدیلات سنواتی......................................................................×××

سود (زیان ) انباشته در پایان سال ..............................................×××صورت سود (زیان ) جامع

سود (زیان ) خالص سال جاری................................................×××

اندوخته تجدید ارزیابی ..........................................................×××

×××


شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1382راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/12/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/82 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/82 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی منطقه 14تغیر یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در زنجان می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، نان ، روغن ، برنج ،قند وشکر و... ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ...)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××133_1وضعیت اشتغال

متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .

موقت


دائم


وضعیت شاغلین

2


48


تعداد شاغلینبا توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 10نفر شرکتی و 40 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .2. مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .3. خلاصه اهم رویه های حسابداری :

1_3. دارائیهای ثابت :

1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/××13

2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .

روش استهلاک


نرخ استهلاک


دارائی

خط مستقیم


10ساله


اثاثه و منصوبات2_3.درامدها

درامد حاصل از توزیع قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.

همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

3_3. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات

مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 (سهامی خاص)اینجانب محمود خان حمدی دانشجوی رشته حسابداری اموزشکده فنی الغدیرزنجان در تاریخ 1/3/85 دوره کاراموزی خود را در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14شروع کرده و در تاریخ 14/5/85این دوره را به اتمام رسانده ام . در این مدت اینجانب در قسمت حسابداری مشغول بوده و در فعالیت های مربوط به امور مالی انجام داده ام . فعالیت های انجام داده به شرح ذیل می باشد .1.بایگانی اسناد حسابداری بر اساس کدهای مر بوط به ان و به ترتیب تاریخ های مربوطه:

سند حسابداری ، برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در ان نوشته می شود سپس بر اسلاس اطلاعات مندرج در سند حسابداری ، دفاتر حسابداری تنظیم می گردند .سند حسابداری شکل و اندازه مشخصی ندارد و در هر واحد اقتصادی با توجه به نیاز و سلیقه حسابداران ممکن است به شکل های متفاوتی تنظیم و ستون بندی شود در شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز با توجه به نیاز این شرکت سند حسابداری طراحی و تنظیم شده است نمونه ای اغاز ان پیوست گزارش گردیده است .


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت تکنو زیست

گزارش کاراموزی شرکت تکنو زیست در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 3196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
گزارش کاراموزی شرکت تکنو زیست

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت تکنو زیست در 90 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

آشنایی با مکان کار آموزی ................................................ 1

تست سیستم های تهویه مطبوع.......................................... 2

دماهای طرح متداول ............................................................. 8

الزامات هوای تازه................................................................. 11

پاکسازی هوا.......................................................................... 12

حرکت و سرعت مجاز هوا در سرمایش تبخیری ........... 13

شرایط قابل توصیه برای داخل در تابستان ..................... 16

برج های خنک کن............................................................... 21

بازرسی منظم برج خنک کن ............................................. 27

آشنایی با انوع دستگاهها و سیستم های تبخیری ......... 29

انتخاب برج خنک کن پر بازده بر مبنای رنج یا پروچ ..... 36

گرمای محسوس و نهان ................................................... 43

تاملی بر مفهوم اندازه بهینه شهر...................................... 45

سرمایش مفید و آسایش ................................................. 52

اصول تهویه مطبوع ........................................................... 56

چک لیست راه اندازی برج خنک کن............................... 58

انتخاب سیستم تهویه مطبوع .......................................... 60

کمپرسورهای تبرید ...........................................................61

کمپرسورهای مارپیچی ..................................................... 64

مزایای کمپرسورهای مارپیچی....................................... 77

آنالیز و مقایسه سیستم های تبرید ............................... 83

تصفیه آب برج خنک کن ............................................. 88

آشنایی با مکان کار آموزی :

شرکت تکنو زیست یکی از اولین شرکتهای فعال در زمینه تاسیسات به ویژه آب و فاضلاب می باشد که از نظر رده بندی پیمانکاری جز چهار شرکت اول طرف قرارداد با وزارت نیرو می باشد . در ضمن این شرکت در عرصه های دیگر مانند تهویه مطبوع و سیستم های سرمایش و گرمایش نیز فعالیت دارد.

تست سیستمهای تهویه مطبوعسنجش دما و رطوبت

دما

هدف از ایجاد یک سیستم تهویة مطبوع در وهلة اول تغییر دما و رساندن آن به میزان دلخواه است . این حد بسته به شرایط اقلیمی و بیولوژیکی و سلیقة شخصی متفاوت و بین 15+ تا C 0 30+ در نظر گرفته می شود . در شرایط خاص ( غیر از محیط کار و زندکی ) مانند سردخانه ها یا گرمخانه ها این دما می تواند در هر بارة دیکر تغییر کند . سیستمهای تهویة مطبوع یا تغییر دما ( گرم یا سرد کردن ) و انتقال هوا از سیستم به محیط این تغییر درجه حرارت را سبب می شوند .· تعریف

دما یک بارامتر فیزیکی است که به قدری ملموس و قابل حس می باشد که نیاز به تعریف ندارد . ولی حد یخ زدن و بخار شدن آب خالص در فشار بارومتریک سطح دریا به عنوان شاخص ارزیابی و واحد گذاری درجه حرارت به کار می رود . دما در واحد درجه سانتی کراد ، درجه فارنهایت و کلوین سنجیده می شود و جهت اندازه گیری آن روشهای کوناکونی مانند تغییر حجم ، روش مقاومتی ، ترموکوبل ، مادون قرمز و کریستالی موجود است .

همانگونه که در دماسنجهای جیوه ای و الکلی مشاهده می شود تغییر حجم جیوه یا الکل موجود در یک لولة شیشه ای مدرج قابل قرائت می باشد . به دلیل شکننده بودن ، محدودة اندازه گیری محدود و دقت ناکافی ، استفاده از این وسایل منسوخ شده است . روش مقاومتی از دقیق ترین روشهای سنجش دما است که مقاومت احساسگر با تغییر دما به صورت خطی تغییر کرده و با سنجش مقاومت الکتریکی به صورت مستقیم یا توسط مدار الکترونیکی بل ، میزان درجه حرارت قابل سنجش است . آلیازهای بلاتین یا نیکل از متداول ترین احساسگرهای درجه حرارت مقاومتی هستند ( مانند P : 100 ) که دارای محدودة اندازه کیری 100- تا C 0 600+ و دقت 2/0 + تا C 0 4/0 می باشند . ترموکوبل از دو فلز غیر همجنس تشکیل شده است که با تغییر درجه حرارت میزان تبادل الکترونی آنها در نقطه بیوند تغییر می کند . این تبادل الکترون سبب ایجاد ولتازی ( در حد میلی ولت ) قابل اندازه کیری و متناسب با درجه حرارت می شود . بسته به جنس این دو ترکیب فلزی ، نوع ترموکوبل ، حساسیت آن و در نتیجه کاربرد آن متفاوت است . از ترموکوبلها بیشتر برای سنجش دماهای بالا ( حتی تا C 0 1500 ) استفاده می شود . در سیستمهای تهویه مطبوع ترموکبل نوع آ. که از دو فلز آهن و مس – نیکل ساخته شده است بیشترین کاربرد را دارد که با دقت 4/0+ تا C 0 0/1 دما را در بازة 50- تا C 0 750+ اندازه کیری می کند . احساسکرهای مادون قرمز نسل جدیدی از ادوات سنجش دما می باشند که میزان دما را به صورت بدون تماس اندازه کیری می کنند . این روش فقط برای سنجش دمای سطوح و مواد به کار می رود و برای سنجش دمای هوا کاربرد ندارد .

آقای فرد و تینمایر که قبلاً در بخش تبرید شرکت کروشل مشغول به کار بود ، در سال 1915 یک شرکت مستقل در شیکاکو تأسیس کرد . این شرکت مشغول تولید کمبرسورهای افقی و دو مرحله ای دی اکسید کربنی شد . این شرکت بس از تحلیل بازار دی اکسیدکربن در سال 1930 تبدیل به یک بیمانکار تهویه مطبوع شد که بعدها توسط بسرانش تا سال ها اداره می شد . شرکت و لقب لیفده در اواخر قرن نوزدهم و سال های آغازین قرن بیستم به دلیل کاهش دستکاههای دی اکسیدکربنی به تولید کمبرسورهای آمونیاکی روآورد . فعالیت اصلی آنها ، تولید سیستم های آمونیاکی برای نوشابه سازی ها و دیکر کاربردهای سردخانه ای بوده است .

از سایر شرکت هایی که به ساخت ىستکاه های دی اکسید کربنی می برداختند ، می توان به شرکت کربن دیل و آمریکن کربنیک اشارد کرد .

دی اکسیدکربن – مبردایمن

شرکت کروشل در اواخر 1890 ،


شرکت های بیشرو

در سال 1897 شرکت کروشل ، برای ساخت کمبرسورهای دی اکسیدکربنی شعبه ای مستقل را در شیکاکو تأسیس کرد و نام آن را شرکت دستکاه های یخ سازی کروشل نهاد . این شرکت به تولید گمبرسور ، کندانسور ، کولر های آبی و آب نمک ، دی اکسید کربن برفشار و شیرآلات و اتصالات مربوطه می برداخت . این شرکت در سال 1942 با شرکت تبرید برانشویک ، که به تولید کمبرسورهای آمونیاکی و متعلقات آنها دمای تر محلی مؤثر را به اندازه ی یک یا دو درجه بایین بیاورند .

دامنه ی جغرافیایی ایران و امکان استفاده از سرمایش تبخیری با استفاده از آمارهای هواشناسی بویزه استفاده اؤ جداول کتاب بهنه بندی اقلیمی ایران براحتی می توان نتیجه کیری کرد که در اکثر نقاط ایران می توان از سرمایش تبخیری برای ایجاد آسایش در فضاهای داخل یا خارج استفاده کرد .


شرایط قابل توصیه برای داخل در تابستان

سلایق آسایشی بستگی به جنس ، سن ، موقعیت جغرافیایی و مدت زمان قرار گرفتن در محیط دارد . بنابراین ، زنان دماهایی حدود F 0 1 ( C 0 6/0 ) گرم تر را نسبت به مردان ترجیح م دهند .

ساکنان مناطق کویری ، گرمسیری ، و مناطق زیر استوایی دماهای نسبتاً گرم تری را ترجیح می دهند و کوه نشینان خنک تری .

افرادی که مداوماً در یک محیط قرار دارند ، F 0 1 ( C 0 6/0 ) خنک تر را نسبت به آنانی که 30 دقیقه یا کمتر در جایی ساکن می شوند ترجیح می دهند در نتیجه می بینیم که کارمندان فروشگاه ها بیشتر از خریداران هوای خنک تری را می طلبند .

از آنجا که فراهم کردن شرایط بهینه در آب و هوایی که اطلاعات نزدیک به آن منطقه ثبت شده اند بسیار گران تمام می شود . اکثر مهندسان و تهیه کنندگان دستگاه سطح آسایش را که رضایت تجاری از آن بتوان داشت درنظر می کیرند که قدری گرم تر از ایده آل در آن شرایط آب و هوایی است با این دانسته که در تمام روزهای دیکر دستگاه نصب شده رضایت را فراهم می کند .تعدیلات برای گرمای تابشی

داده های آسایش باید برای شرایط گرمای تابشی نیز تعدیل و تنظیم کرد . زیر اندازه گیری آن مشکل است . شدت کرمای تابشی معمولاً برحسب دمای تابشی متوسط ( MRT ) اندازه گیری می شود که میانگین دمای سطح دیوارهای سقف ، کف ، شیشه ها ، بارتیشن ها و … محیط است برحسب درجه F 0 یا C 0 .

امروز اندازه گیری نیاز به دستکاه و تخصص ویزه دکران دارد . همجنین اثرات آن محل به محل متغیر است . زیرا با مربع آن ( توان 2 ) فاصله از دیوارها ، بنجره ها ، تجهیزات و سقف های کرم و حتی بین افراد به ویزه در کلاس های درس ، تئاتر ، سالن اجتماعات و فروشکاه های شلوغ فرق می کند .

اکر دستگاه های ارزان قیمت تر قابل حمل رادیومتر در دسترس باشند می توان چیز بیشتری به دست آورد و فهمید .

در ET 75 افزایش F 0 1 یا C 0 1 در MRT تقریباً قدری بیشتر از F 0 1 یا C 0 1 افزایش در درجه ET حباب خشک هواست . در عمل ، برای هر درجه که MRT از دمای حباب خشک اتاق تفاوت کند .متخصصان توصیه می کنند که دمای هوا به همان نسبت برابر تغییر می کند . اما اگر هوای اتاق به سرعت عوض شود ، مثلاً در سرمایش تبخیری مستقیم ، این تنظیمات و تعدیلات ساده تر است زیرا گردش و اغتشاش هوا به هوا بیش از یک درجه در اینجا ممکن است چند درجه MRT را جبران کند .رطوبت های نسبی مجاز

نظریه های اولیه بر این عقیده اند که برای آسایش نیاز به 30 تا 70 درصد رطوبت است . اما تجربه های میدانی نشان داده اند که این محدوده وسیع تر است . اکثر متخصصان امروزه اعتقاد دارند که رطوبت های نسبی تا 100 درصد نیز در جایی که دمای هوا و سرعت یا حرکت هوا با خطوط دمای مؤثر همراهی دارند مجاز است . بنابراین عموماً غالب مقادیر رطوبت که همراه با دما و سرعت های مربوطة هوا باشند می تواند برای اکثر افراد آسایش به همراه آورد .

همان طور که اشاره شد ، رطوبت های ساکن در فضای بسته بالاتر از rh 70% باعث به وجود آمدن کبک و زنک در فولادحفاظت نشده می کردد . به همین شکل هوای زیاد خشک باعث خشکی مجاری تنفسی ، ترک خوردن بوست و ترک خوردن و کج شدن مبلمان جوبی و غیره می شود و تولید الکتریسیته ساکن را افزایش می دهد . بنابراین دامنه ی 20 تا 70 درصدی در عمل اتفاده می شود اگر آسایش زیاد درنظر نباشد .

نکته هایی کاربردی درموردبرج خنک کن

وظیفه ی یک برج خنک کن باز ، جذب گرما از یک فرآیند ودفع آن به فضای اتمسفر است که اساساً این دفع از راه تبخیر انجام می گیرد از آنجایی که آب شرکت کننده در فرآیند خنک سازی درمدار برج خنک کن سیر کوله می شود ، به علت تبخیر تدریجی آب ، غلظت مواد معدنی در آن افزایش می یابد وقتی که غلظت مواد معدنی به اندازه ی دو برابر مقدار اولیه شد ، گفته می شود که آب حاوی دو سیکل غلظت می باشد . هنگامی که غلظت مواد معدنی در آب به سه برابر مقدار اولیه رسید ، آنگاه دارای سه سیکل غلظت می باشد .


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت سهامی سپیدنت

گزارش کاراموزی شرکت سهامی سپیدنت در 85 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
گزارش کاراموزی شرکت سهامی سپیدنت

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت سهامی سپیدنت در 85 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

تشکر و قدردانی 4

تقدیمی به : 5

مقدمه 7

تاریخچه 11

تاریخچه اینترنت در ایران 15

ابزار مورد نیاز جهت استفاده از اینترنت 17

مودم چیست ؟ 18

خدمات اینترنت 19

پست الکترونیکی 19

مثال هایی از حوزه های مختلف سطح بالای جغرافیایی 22

مثال هایی از حوزه های سطح بالای سازمانی 22

آشنایی با سایت های مهم در اینترنت 23

1. سایت یاهو ( Yahoo ) 23

2. سایت گوگل (Google ) 23

3. سایت ابای ( Ebay ) 24

4. سایت آمازون( Amazon ) 24

معرفی تعدادی مراکز مالی 25

تهیه نرم افزار 26

گپ زنی در اینترنت 26

بحث و گفتگوی گروه های تخصصی 28

تجارت الکترونیک 29

تاریخچه تجارت الکترونیک 29

تعریف تجارت الکترونیک 31

مزایا و معایب تجارت الکترونیک 33

بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک 35

تجارت الکترونیک در ایران 35

آشنایی با بازاریابی از طریق اینترنت 38

تلفن اینترنتی 39

مزایای مکالمه تلفنی اینترنتی برای کار 39

مزایای استفاده از voip 40

مزایا و معایب ارتباطات اینترنتی 43

اساسنامه 45

اساسنامه محل کارآموزی 47

اساسنامه شرکت سپید نت ( سهامی خاص ) 47

ثبت شرکت ها 52

شرکت های سهامی 55

کلیات 55

تعریف شرکت 56

میزان سرمایه 57

انواع شرکت های سهامی 58

نحوه تاسیس شرکت های سهامی خاص 58

محدودیت های شرکت سهامی خاص 59

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص 60

مدیریت 61

مهارت های مدیران 62

وظایف مدیریت 63

نقش های مدیر 65

نقش های ارتباطی 65

نقش های اطلاعاتی 66

نقش های تصمیم گیری 67

اصول و روش های حسابداری 69

اصل بهای تمام شده 69

تعریف وجه نقد 73

تنخواه گردان 74

حسابداری تنخواه گردان 75

صندوق 76

حساب بانک 77

انواع دفاتر تجاری 79

الف ) دفتر روزنامه 80

ب ) دفتر کل 82

ج) دفتر دارایی 83

د) دفتر کپیه 84

صورت های مالی 85

نمونه ترازنامه 86

نمونه صورت حساب سود و زیان 89

نتیجه گیری 95


مقدمه

از همان زمانی که انسان از زندگی انفرادی دست کشید و به زندگا اجتماعی روی آورد و تبادلات و معاملات آغاز شد ، نیاز به یک سری محاسبات و شمارش ها به وجود آمد . نخستین وسیله ای که انسان برای محاسبه و شمارش در دست داشت ، انگشتان دست بود . با گسترش جوامع و پیچیده تر شدن مناسبات و دادوستدها کم کم اشیا جایگزین انگشتان دست شدند . بشر هزاران سال سعی کرد تا روش ساده ای جهت محاسبات پیدا کند و مهم ترین تحول در این زمینه اختراع چرتکه بود که آن را به چینیان نسبت می دهند و قدمت آن به بیش از دو هزار سال قبل از میلاد برمی گردد . با اختراع چرتکه در حقیقت داده پردازی از حالت دستی محض به همراهی با وسایل جانبی مکانیکی تبدیل گردید .

لایبنیز ریاضی دان آلمانی از نخستین کسانی است که در ساختن یک دستگاه خودکار محاسبه کوشش کرد ، او که به پدر حسابدارش در تنظیم حسابها کمک می کرد از زمانی که برای محاسبات صرف می کرد ، ناراحت بود ، به همین علت تلاش غراوانی ئر ساخت این ماسین کرد ولی در نهایت موفق به انجام این کار نشد .

در گذشته دستگاه های مختلف مکانیکی ساده ای نظیر چرتکه ساخته می شدند که در برخی موارد به عنوان « کامپیوترهای آنالوگ » نام برده می شود . چرا که بر خلاف کامپیوتر های رقمی ، اعداد را نه به صورت اعداد بر پایه دو بلکه به صورت کمیت های فیزیکی متناظر با اعداد نمایش مب دادند .

نهایتا ً نخستین ماشین جمع زن مکانیکی که اعداد را بر پایه دو نمایش می داد در سال 1642 توسط دانشمند فرانسوی به نام بلز پاسکال ساخته شد .

چیزی که امروزه از آن به عنوان کامپیوتر یاد می شود در گذشته به عنوان کامپیوترهای رقمی ( دیجیتال ) یاد می شد تا آنها را از انواع کامپیوترهای آنالوگ جدا سازد .

ایده چالز بابج بود که مبنای ساخت کامپیوترهای امروزی شد . که او را به عنوان پدر کامپیوتر می شناسند . او یکی از اولین ماشین های محاسبه مکانیکی را که به آن ماشین تحلیلی گفته می شد ، طراحی نمود ، اما بخاطر مشکلات فنی مورد استفاده قرار نگرفت . ولی در نهایت نخستین ماشین الکترونیکی یا کامپیوتر در سال 1944 ساخته شد . در این کامپیوتر از لامپ خلاء به عنوان اصلی ترین مولفه الکترونیکی استفاده شد . دو سال بعد کامپیوتر عظیمی بنام «ایناک» توسط دانشمند مجارستانی بنام جان ون نیومان ساخته شد .

یکی از کاربردهای مهم کامپیوتر در عصر حاضر اینترنت است . با توجه به اهمیت ارتباطات و اطلاعات در عصر حاضر که به عصر انفجار اطلاعات موسوم شده است ، ابزارهایی که امکان اطلاع رسانی و برقراری ارتباط میان افراد مختلف را در سراسر جهان فراهم می کنند ، اهمیت فراوانی پیدا کرده اند و نیاز به نظام های ارتباطی است که بتواند بهمن عظیمی از اطلاعات را تحت کنترل موثر قرار داده و شانه انسان را از زیر بار آن خالی کرده و برای خلاقیت در کار به او دقت و امکان تلاش بیشتر دهد . بدین ترتیب دیگر پژوهشگر ناگذیر نیست وقت زیادی را صرف جستجوی اثری کند که به آن نیاز دارد یا کتابخانه اش را زیرو رو کند ، برگه های فهرست کتابخانه های مختلف را ورق بزند ، تلفنی یا حضوری از متخصصان مختلف بپرسد .

با استفاده از یک رایانه ، یک مودم و یک خط تلفن قادر خواهد بود به اینترنت، بزرگ ترین شبکه اطلاع رسانی جهان متصل شود . بدین سان انبار عظیمی از نرم افزارها و حجم عظیمی از اطلاعات اعم از کتاب ها ، مجلات ، تحقیقات و یا جدیدترین مقالات در زمینه های مختلف در دسترس قرار خواهد گرفت . اینترنت در سرتاسر جهان به صدها میلیون کاربر اجازه می دهد تا با هم به تبادل نظر پرداخته و از نظرات یکدیگر آگاه شوند. از طریق اینترنت می توان با افراد بیشماری از کشورها و فرهنگ های مختلف، که داوطلبانه با یکدیگر همکاری کرده و حاصل تلاش ها و دستاوردهای خود را از طریق این شبکه در اختیار دیگران قرار می دهند ، آشنا شد . در واقع تمامی اطلاعات موجود در اینترنت ، حاصل کوشش افرادی است که در ابتدا ایده خود را توسعه داده و پدیده جدیدی خلق کردند ، و سپس آن را از طریق این شبکه به جامعه انسانی در سراسر جهان ارائه نمودند . بنابراین اتصال به شبکه اینترنت، به معنای برقرار کردن پیوند با جریان پویا و بالنده علم جهان می باشد . در واقع اینترنت از تعداد بیشماری شبکه های کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع و گوناگونی می باشند ، تشکیل می شود . یک فرد متصل به شبکه اینترنت تنها نظاره گر اینترنت نمی باشد ، بلکه خود نیز جزیی از اینترنت است و می تواند با آن تبادل اطلاعات نماید .مودم چیست ؟

مودم وسیله ای است که از یک طرف معمولا ً به کامپیوترهای شخصی و از طرف دیگر به خط تلفن وصل شده و امکان ارسال داده های موجود در رایانه را از طریق خط تلفن فراهم می آورد . کار مودم در حقیقت تبدیل علائم رایانه ای به سیگنال های تلفنی می باشد که بدین ترتیب ارتباط بین دو رایانه را از طریق خط تلفن ممکن می سازد .

به طور کلی مودم ها دارای دو نوع کلی می باشند :

الف ) مودم های داخلی که به صورت یک کارت الکترونیکی مانند کارت صدا و کارت گرافیکی در یکی از شیارهای خالی مادربرد نصب می شود .

ب) مودم های خارجی که به صورت یک جعبه کوجک مجزا هستند و با یک کابل از بیرون کیس به ان وصل می شوند .

مودم های داخلی نسبت به مودم های خارجی ارزان تر هستند . مودم های خارجی به راحتی قابل استفاده بر روی رایانه های دیگر می باشند . در حالی که جابجایی مودم های داخلی به راحتی انجام نمی گیرد .


خدمات اینترنت

کاربردهای فراوان و متنوع اینترنت موجب استقبال گسترده عموم مردم از این شبکه عظیم شده است . این کاربرد ها بسیار زیاد و در زمینه های مختلف می باشد. عمده ترین این خدمات عبارتند از :
پست الکترونیکی

استفاده از سرویس پست الکترونیکی یکی از کاربردهای عمومی و مفید اینترنت می باشد . این سرویس ابزار فوق العاده ای برای ارسال و دریافت پیام از طریق اینترنت می باشد .

ایمیل یا پست الکترونیکی نوعی پیام متنی است که باعث انتقال نامه ها و سایر مدارک از رایانه ای به رایانه دیگر از طرق شبکه ارتباطات دوربرد می گردد. در تعریفی دیگر پست الکترونیکی عبارت از تبادل پیام های متنی و فایل های رایانه ای از طریق شبکه ارتباطی مانند پست محلی یا اینترنت است که اغلب میان رایانه و پایانه صورت می گیرد و معمولا ً شامل پیام های خصوصی است که به صورت الکترونیکی میان رایانه ها

یا به وسیله اتصال به شبکه اینترنت یا از طریق خطوط تلفنی فرستاده می شود تا بر روی شبکه اینترنتی ذخیره گردد تا گیرنده آنها را دریافت کند.

پست الکترونیکی یکی از خدمات مهم اینترنت است که شباهت زیادی به خدمات پست معمولی دارد و در واقع ارتباط غیر هم زمان را برای افراد پدید می آورد ،

و در عرصه ارتباطات توجه روز افزونی به آن می گردد . امروزه استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی در کتابخانه ها بسیار متداول شده و بسیاری از خدمات و کارکردهای کتابخانه ها از جمله خدمات مرجع را متاثر ساخته است. این فرآیند همانند پست معمولی عمل می کند با این تفاوت که بجای نظام پستی معمولی ، از نظام رایانه ای استفاده می شود ، و به جای کاغذ بیت ها و بایت ها اطلاعات را جابجا می کنند . استفاده از این پست آسان است و فرستادن پیام به هر نقطه ای از دنیا چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد ، و لزومی به خرید تمبرو پاکت و کاغذ نیست ؛ و مهم تر آن که عکس و سند و کاغذ نیز می وان از طریق پست الکترونیکی ارسال کرد.

پست الکترونیکی نخستین بار در سال 1971 به شکل ابتدایی توسط یکی از مهندسان رایانه به نام « ری تاملینسون » مطرح شد . وی نظامی را ابداع کرد که به همکارانش امکان می داد پیام هایی را برای یکدیگر بفرستند ؛آنچه تاملینسون ابداع کرد به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و مهندسان دریافتند که می توانند پس از اختراع تلفن دگرگونی بزرگی در ارتباطات به وجود آورند . چند سال بعد ، میلیون ها نفر از مردم شروع به استفاده از پست الکترونیکی به جای تماس های تلفنی ، دورنگار و نامه کردند . از آن پس استفاده از پست الکترونیکی به سبب مزایای بسیار به طور گسترده ای رشد یافت .این مزایا عبارتند از : امکان ذخیره یا دستکاری پیام ، سرعت بالای ارسال پیام ، هزینه ناچیز ارسال پیام ، حذف نسخه برداری و استفاده از کاغذ و هم چنین حذف محدودیت های زمانی و جغرافیایی و بسیاری از مزایای دیگر .

کلیه کاربرانی که در سراسر دنیا به این شبکه متصلند ، دارای آدرس پست الکترونیکی خاص خویشند و این آدرس معرف آن کاربر ، به کلیه کاربران اینترنت در سراسر جهان خواهد بود . این آدرس از دو قسمت تشکیل می شود که توسط یک علامت @ - به معنی "در" یا "at" – از هم جدا می شوند .ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47
گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت تولید بازرگانی ملورین در 47 صفحه ورد قابل ویرایش


1-1 تاریخچه

شرکت تو لید کالا بازرگانی ملورین اولین تولید کننده وصادر کنند? یو نیت و صند لی دندان پزشکی در ایران است .این شرکت که بزرگترین کارخانه ی تولید صندلی دندان پزشکی در خاورمیانه به شمار می رود در سال 1370تو سط ریا ست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید .این در زمینی به مساحت 150متر مربع بنا شده ودارای 1700 متر مربع بنا است.2-1 موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی این شرکت در نزدیکی شهر ملارد،در حدود 5 کیلومتر جاده شهریار –ملارد قرار گرفته است دفتر مر کزی شرکت در خیابان آزادی نرسیده به میدان انقلاب قرار دارد.3-1 وضعیت مالکیت

شرکت سهامی خاص می باشد .سها مداران شرکت 7 نفر می باشند که یک مدیر تولید در کارخانه وسایر افراد در دفتر مرکزی سرپرست قسمت ها مختلف هستند ،تمامی 7 سهامدار این شرکت جزو هئیت مدیره هستند.4-1 وضعیت پرسنل

تعداد پرسنل شرکت 45 نفر می باشدکه 30نفر در خود کارخانه و 15 نفر در دفتر مرکزی مشغول به کار هستند.از 30 نفر افرادی که در کارخانه مشغول به کار هستند .11نفر وکیل ،12 نفر دیپلم ،5نفر فوق دیپلم،2نفر لیسانس هستند .11نفر سیکل ،12نفر دیپلم در قسمت های مختلف عملیاتی و مونتاژ مشغول به کار هستند واز 5 نفر فوق دیپلم ها 2 نفر منشی خانم در دفتر مدیریت :1نفر طراح ونقشه کش ،1نفر مدیریت کنترل کیفیت اولیه ومیانی و1 نفر در قسمت انبار عهده دار کار هستند. افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند یک نفر در قسمت کنترل کیفیت پایانی ونفر دیگر که مهندس مکانیک است ومسئول آموزش ومسئول نظارت بر قسمت طراحی ومهندسی است.5-1)قسمت های موجود در کارخانه

1-5-1)مونتاژ برق والکترونیک 8 در این قسمت آماده سازی سیستم برقی صورت می گیرد.تمامی عملیات ها بر روی کابل ها وسیم ها صورت می گیرد تا کاملاًآماده به قسمت مونتاژبریده شود.از جمله ی این کارها تو لید منشی صندلی ،منشی یونیت ،تابلت صندلی وتابلت یونیت می باشد.تکرار کارگر در این قسمت 1 نفر می باشد.

2-5-1) مونتا ژتابلت وبازویی:مونتاژ بازویی در سر صورت می گیرد ،1-مونتاز قسمت ثابت بازویی قسمت متحرک 3-مونتاژقسمت زیر تابلت *در این قسمت مونتاژقطعاتی صورت می گیرد که یا در خود همین قسمت عملیاتی مانند سوراخکاری یا قلاویز کاری بر روی آن انجام می شود یا قطعاتی از قسمتهای دیگر آماده شده وبعد از رنگ کاری برای مونتاژبه این قسمت می آیند.تعداد کارگر در این قسمت 2نفر می باشد.

3-5-1)مونتاژ چراغ:عملیات مونتاژبازوئی وکلگی چراغ در این قسمت است .بازوئی چراغ بعد از آماده سازی ورنگ رزی به این واحد می آید وسپس با کلگی چراغ اسمبل شده وکابل کلگی متصل می شود.قسمت کلگی چون سیم پیچیده ای دارد وهمین طور لامپ مورد استفاده وتلق آن تکنولوژی خاصی دارد از بیرون خریداری می شود .تعداد کارگر در این قسمت 1 نفر می باشد.

4-5-1)سراجی :تمامی تشک های کف- زیر سری – پشتی ودسته ی یونیت در این قسمت تولید می شود.تولید بر اساس سفارش وبسته به رنگ سفارشی انجام می گیرد.تعداد کارگر مورد نیاز 1نفر است.

5-5-1)کنترل کیفیت اولیه یا میانی:قطعات،لوازم ومواد خام خریداری شده در هنگام ورود تو سط این قسمت کنترل وبازرسی شده وبعد از تأیید به انبار منتقل می شود.کار دیگر این قسمت نظارت بر فرآیند تولید قطعات تا رسیدن به قسمت مونتاژ است.تعداد 2 نفر است.

6-5-1)کنترل کیفیت نهایی:در این قسمت قطعاتی که کار بر روی آنها به اتمام رسیده بازرسی ودر هنگام مونتاژبر روی بدنه ی اصلی یونیت نظارت بر روی تمامی قطعاتی صورت می گیرد.تعداد نظرات 1 نفر مسئول ویک نفر کارگر است .

7-5-1)تراشکاری:در این قسمت عملیات هایی مانند تراشکاری (رو تراشی،کف تراشی)،سوراخکاری و...انجام می گیرد.دستگاههائی که در این قسمت وجود دارند،2دستگاه پرس دستی ،2دستگاه فرز ستونی،1دستگاه اره لنک،1دستگاه مته ستونی و1دستگاه دریل ستونی ضربدر تعداد کارگر 6 نفر می باشد.

8-5-1)آهنگری وجوشکاری:عملیاتی همانند خم کاری ،ساختن پایه ی اصلی یونیت و...در این قسمت انجام می گیرد.تعداد کارگر 3 نفر می باشد.

9-5-1)وکیوم: در این قسمت با استفاده از ورق ABSقطعات مورد نیاز یونیت تولید می شود.فرآیند تولید.

حرارت ? نرم شده?شکل دهی ? پلیسه گیری ? نقاشی ? مونتاژتعداد کارگر 1 نفر می باشد.

دستگا ههایی که در این قسمت قرار دارند اره نواری ،فرز،دستگاه وکیوم(هر کدام 1 دستگاه).

10-5-1)نقاشی قطعاتی تا ورودی ابتدا سنگ کاری شده ،با مواد شستشو می دهند.سپس آستری زده وبتونه کاری می شوند وبعد ساب زده می شود.عملیات نقاشی با پمپ دستی صورت می گیرد.برای تثبیت رنگ دو نوع کوره وجود دارد.1کوره ی آهن وآلومینیوم با درجه حرارت 150تا 200درجه سانتیگراد.2 کوره ی ABSبا درجه حرارت 70تا80درجه سانتیگراد ،تعداد کارگر 3 نفر ،همراه با یک نفر سر پرست.

11-5-1)ریخته گری:عملیات ریخته گری در این قسمت به صورت سنتی است .قالب های مورد نیاز را با ماسه درست می کنند.تعداد کارگر 2 نفر می باشد.

12-5-1)انبار:قطعات ورودی بعد از تأئید به این قسمت آورده شده ،کد می خورند وسپس لیست گیری شده وبه تعداد صندلی تولیدی در این ماه به واحدهای دیگر قطعات توزیع می شود.تعداد1 کارگرویک نفر سر پرست.

14-5-1)خط تولید :تمامی قطعات تولیدی برای مونتاژ بر روی بدنه ی اصلی به این قسمت می آیند.1 نفر برق کار در این قسمت وظیفه مونتاژ سیستم برقی وموتور را دارد وبقیه به ترتیب خط تولید از پایه شروع به مونتاژکرده- بدنه ی اصلی- تابلت وبازوئی ها - آزمایش- بسته بندی می شود.تعداد کارگر در این قسمت 4 نفر می باشد.

15-5-1)مدیریت:1نفر مدیر و2نفر منشی در این قسمت مشغول به کار هستند.

16-5-1)طراحی ومهندسی :وظیفه ی تهیه ی نقشه قطعات تولیدی وسفارشی بر عهده ی این قسمت است.تعداد 2 نفر مسئول دارد.پایه کراشوار:

ابتدا میلگرد 45 و50 تفلون از بیرون خریداری شده وبه انبار حمل می گردد که در صورت تأئید کنترل کیفیت اولیه در انبار نگهداری می شوند.

میلگرد تفلون از انبار به قسمت تراشکاری حمل می شوند.میلگردها توسط اره لنگ به قطعات 87 میلی متر بریده می شوند ودر پالت ها گذاشته شده تا به کنار دستگاه تراش چینی حمل گردند.توسط دستگاه ابتدا کف تراشی شده تا به اندازه ای 85 میلی متر در آیند .یعنی از هر دو سطح 1میلی متر براده برداری می شود.سپس به اندازه ی 70 میلی متر از یک لبه به عمق 14 میلی متر براده برداری صورت می گیرد .بعد از این مرحله اگر به قطعه از کنار نگاه کنیم شبیه به تی انگلیسی (T)شده است.

بعد از پایان مرحله تراشکاری قطعه بازرسی شده واندازه های آن توسط کولیس چک می شود ودر صورت تأئید در پالت گذاشته شده وبه کنار دستگاه دریل ستونی حمل می گردد تا عملیات سوراخکاری انجام گیرد.

این دستگاه ابتدا سوراخ به قطر 34 میلی متر وبه طول کل قعه می زند وداخل قطعه را کاملاًسوراخ می کند.سپس سر سوراخ در لبه های کناری قطعه که تراش نخورده اند به اندازه ی زده می شودکه این سوراخ ها برای اتصال به تسمه داخل کراشور است.

دو سوراخ دیگر درست در لبه ی کناری سوراخ مرکزی قطعه زده می شود که اندازه های آن است .در آخر یک سوراخ در فاصله ی 50/6 میلی متر از لبه ی پائینی وقسمت تراشیده شده زده می شود که قطر آن 6میلی متر بوده وبه سوراخ مرکزی وصل می شود.

در پایان عملیات سوراخکاری که توسط همان دستگاه عملیات قلاویز کاری سر سوراخی که در لبه ی کناری قطعه وبرای اتصال به تسمه زده شده بودند صورت می گیرد.

بعد از اینکه این عملیات ها به اتمام رسید بازرس نهایی صورت گرفته ودر صورت تأئید قطعه یا به انبار حمل می شود ویا به خط مونتاژ برده می شوند.تسمه داخل کراشور:

ابتدا خرید تسمه در اندازه ی فابریک وخرید پولک در اندازه ی وحمل به قسمت انبار تا توسط کنترل کیفیت اولیه تأئید وانبار شوند.سپس تسمه به قسمت تراشکاری حمل شده تا توسط دستگاه برش اره آتشی برشکاری شود،اندازه های برشکاری بر اساس نقشه می باشد که در اختیار تراشکاری قرار می گیرد.سپس عملیات پلیسه گیری صورت می گیرد.

در عملیات پلیسه گیری با فرز دستی پلیسه گیری صورت گرفته واطراف بریده شده ی تسمه از حالت تیز بودن وزائده داشتن در می آید ودر آخر بازرسی صورت می گیرد تا تسمه هیچ گونه ایرادی نداشته باشد ومطابق نقشه باشد.

در مرحله ی بعد پولک به قسمت تراشکاری حمل می شود تا توسط دستگاه تراش چینی تراشکاری شده ومطابق نقشه ی داده شده به قسمت تراشکاری باشد .بعد از عملیات تراش کاری بازرسی صورت می گیرد تا قطعه تأئیدگردد.

مرحله ی بعد مرحله ی مونتاژجوش پولک به تسمه می باشد .در این مرحله دو قطعه به هم جوشکاری می شوند تا تسمه بصورت کامل در آید.بعد از جوشکاری توسط دستگاه فرز دستی نقاط جوشکاری شده وتراشکاری شده ی پولک سنگ کاری وپلیسه گیری می شود تا قطعه یک دست شود وهیچ گونه ایرادی نداشته باشد.بعد از پلیسه گیری نوبت سوراخکاری است.


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت راه ساختمانی،تحکیم سازه ابهر

گزارش کاراموزی شرکت راه ساختمانی، تحکیم سازه ابهر در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی عمران
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
گزارش کاراموزی شرکت راه ساختمانی،تحکیم سازه ابهر

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت راه ساختمانی- تحکیم سازه ابهر در 24 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه

شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر واقع در خیابان دکتر بهشتی پلاک 5 می باشد .

این شرکت دارای پرسنلی به شرح زیر عبارتند از : مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس غلامرضا خداوردی و کارمندان آقای مهندس میثم محمدی می باشد . این شرکت در زمینه راه سازی و ساختمان سازی مشغول به کار است. این شرکت در زمینه فوق موفق به اخذ گریده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان می باشد این شرکت در سال 1380 به نام یارادان تاسیس و با توجه به مشکلات از قبیل اخذ گرید شرکت در سال 1384 به نام شرکت تحکیم سازه تغییر نام داد ه شد و بر این اساس دارای سابقه 5 سال در زمینه ساخت ساز می باشد سوابق اجرای شرکت عبارتند از – احداث ساختمان اداری وسرایداری مدیریت جهاد کشاورزی هیدج – و احداث محوطه اداری مدیریت مذکور – احداث سوله دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، احداث سوله کارگاهی برق 6 دانشگاه آزاد واحد ابهر – تعمیرات اساسی مدارس ابهر عبارتند از : اندیشه ، ارشاد ، سپهر ، آیت الله خامنه ای – عفیفه خرمدره ، و شهامت روستای فلج می باشد .

بنده در این شرکت وظیفه انجام دادن کارهای عمرانی را در دو ماه اول داشته و به دلیل سردی هوا در ماه آخر به انجام کارهای اداری مشغول به کار شدم.

فصل اول

مرحله اول تهیه زمین

قطعه زمین را برای ساختمان مورد نیاز را در نظر گرفته و خریداری می شود ساختمان مذکور را از لحاظ مالکیت در اداره ثبت و اسناد املاک بررسی و مورد تایید قرار می گیرد سپس جهت مراحل بعدی ساخت و ساز ساختمان از طرف شهرداری آن شهر اقدام می شود .

مرحله دوم تهیه کروکی زمین

در شهرداری زمین مذکور را از لحاظ وضعیت شهر سازی و ابعاد دقیق زمین بررسی می گردد سپس کروکی دقیق از زمین تهیه می شود .

مرحله سوم تهیه نقشه

قطعه زمین مورد نظر از طرف شهرداری به سازمان نظام مهندسی جهت تهیه نقشه معرفی می گردد نقشه های ساختمان توسط مهندسین طراح تهیه وپس ازبررسی و تایید مهندس ناظر و تایید نهایی شهرداری و صدور پروانه ساخت جهت عملیات ساخت ساختمان آماده می شود .فصل دوم ساخت

جهت شروع به ساخت و اقدامات مشابه ابتدا کارفرما با پیمانکارهای مربوطه اقدام به اخذ قرارداد می بندد که کارفرما آقای مهدی قربان نژاد که با شرکت تحکیم ساز به عنوان پیمانکار زیر نظر مهندس ناظر پروژه اقدام به عقد قرار داد نمود .

مرحله اول تحویل زمین از کارفرما به پیمانکار و پیاده کردن نقشه روی زمین توسط عوامل پیمانکار ابتدا بر وکف زمین را نسبت به کوچه یا معبر مشخص می شود ( که این کار قبلاً بایستی در کروکی و توسط شهرداری مشخص می شد ) بعد از مشخص شدن ابعاد دقیق زمین و معبر شروع به خاک برداری با لودر از زمین مذکور 1- برداشت خاک دج 2- رسیدن به سطح خاک

3- رسیدن به سطح صاف برای انجام عملیات قالب بندی و سپس محل دقیق ستونها روی زمین که بوسیله میلگرد 1 متری انجام می شود برای دقت بیشترو استقرار دقیق اکس ستونها در محل خود از دوربین تئودولیت استفاده شد بعد از استقرار محل ستونها ابعاد شناژها روی زمین دقیقاً ریسمان کشی و علامت گذاری شد با توجه به اینکه ساختمان مذکور دارای فنداسیون نواری است قالب بندی آن نیز به صورت نواری با سرعت زیادتری انجام شد ارتفاع قالب بندی نیز 75cm در نظر گرفته شد که به مدت 3 روز طول کشید قالب بندی را با آجر فشاری و ماسه سرندی نرم انجام شد که از این ملات به خاطر اینکه بعد از اتمام قالب بندی بتوان به راحتی آجرهای کارکرده را سالم درآورد استفاده می شود باید توجه داشت قالب بندی 22cm کار شود چون حجم بتن ریزی زیاد است قالب در برابر فشار که بتن به دیواره های قالب می آورد مقاوم باشد در این پروژه همزمان با قالب بندی آرماتوربندی نیز بر اساس نقشه های موجود بعد از خریداری میلگرد انجام شد فنداسیونها نواری در چهار سایز می باشند بر اساس میزان بار وارده و محاسبات آیین نامه زلزله و غیره میلگردها جهت های A-2 و D-2 از سایزهای بالایی استفاده شده که در حین منتاژ کلاف نواری فنداسیون جهت D و A می بایست دقت بیشتری شود همچنین به علت کسرت تعداد میلگرد بایستی فاصله های بین میلگرد ها کاملاً دقیق و با خطای بسیار کم نصب گردد تا بتن با سهولت و با کیفیت استاندارد انجام شود میلگردهای خریداری شده حتماً عاری از زنگ زدگی با رنگ و گل و غیره می باشد در صورت برخورد چنین اتفاقی حتماً باید میلگردها قبل از منتاژ توسط بروس سیمی کاملاً تمیز شده باشد . باید توجه به اینکه پروژه مذکور سازه بتنی می باشد نیاز به حجم زیاد میلگرد دارد در صورتی که میلگردهای موجود در کارگاه دچار زنگ زدگی زیادی شده باشد مثلاً پوسته داده باشد باید سند پلاست یا ماسه پاشی شود تا پوسته های زنگ زدگی از میلگرد جدا شود.

آغاز بتن ریزی ستونها

عیار بتن ستونها نیز همانند فنداسیون 350 کیلوگرم در متر مکعب باشد که مخلوط شن ( نخودی بادامی ) و ماسه ریز دانه شسته تمیز و سیمان پر نوع یک باشد ترکیب این بتن نیز توسط دستگاه بتون ریز برقی صورت می گیرد که بعد از ترکیب کامل بتن توسط فرغون تا پای ستون حمل شده و توسط بیل به داخل قالب ریخته می شود باید توجه شود که این عمل با ظرافت و دقت لازم انجام شود تا از برخورد بتن به داخل دیواره قالب و میلگردهای ستون تا حد امکان کاسته شود ( بتن در اثر برخورد با دیواره یا آرماتورها دچار دگرگونی در ترکیبات خود می شود . ) در دو سری روی هم بسته می شود و در مجموع 8 قطعه که قطعات 4 تایی پایین و بالا در محل خود بسته می شوند سپس در روز بتن ریزی یکی از قطعات بالایی برداشته می شود بتن ریزی درتراز پایین تحول از این قسمت صورت می گیرد . بعد از ریختن بتن در داخل قالب ( حدوداً 50 سانتیمتر ) بایستی بتن ویبره شود که این کار را می توان توسط دستگاه ویبره شلنگی انجام داد .شلنگ را از قسمت قالب برداشته شده به داخل بتن می بریم و عمل ویبره را انجام می دهیم . باید ویبره با دقت بالایی صورت بگیرد زیرا بتن بایستی در تمام قسمت های قالب و دور تا دور میلگرد ها را فرا گیرد . همچنین مراقب ویبره بیش از حد نیز باید باشیم .

بتن ریزی تا این سبک تا تراز نصف ستون پیش می رود و سپس مرحله بالاتر ستون پس از نصب قطعه قالب بتن ریزی می شود تا بتن ریزی به صورت کلی در ستون به پایان برسد . این کار در کلیه ستونها بایستی انجام شود که در مدت 2 روز صورت پذیرفت ( بایدتوجه شود که حد فاصل بین دو روز بتن هیچ ستونی ناقص ریخته نمی شود ) بتن ریزی کلیه ستونها که انجام شد قالبها باز شد تا برای طبقات دیگر آماده شوند . در این فاصله کلاف تیرهای اصلی سقف طبقه همکف مونتاژ می شود و تیرچه های همکف نیز باید مونتاژ و بتن ریزی آماده شوند . با ستونها بعد از باز شدن قالبها بایستی بوسیله گونی کنفی کاملاً دور تا دور آن را بسته و همواره کاملاً نمناک و خیس نگهداری شود بتن ریزی اوایل پاییز و در هوای نسبتاً گرم صورت گرفت لذا نگهداری آن و خیس نگهداشتن گونی بسیار مهم می باشد .

تیرهای اصلی بتنی طبقه اول دارای ابعاد 25*25 سانتیمتر هستند که سایز میلگردهای راسته 016 و 020 و 014 می باشند و خاموت ها نیز 020 هستند

فاصله خاموتها از همدیگر بسیار دقیق و طبق نقشه بایستی باشند فاصله ها باهم مساوی نیستند به علت نیروی خمش در دو طرف تیر فاصله خاموت ها از همدیگر کم می باشد و به علت کم شدن نیروی خمشی در وسط دهانه تیر از فاصله بیشتری برخوردار هستند . بعد از باز کردن قالبها ستونها اقدام به قالب گذاری کف تیرهای اصلی و فرعی می نماییم که این کار باید همزمان در کلیه تیرهای اصلی و فرعی اجرا شود که این قالب را توسط جکهای فلزی یا در صورت نبودن جکهای فلزی T شکل از تیرهای چوبی T شکل استفاده شود . باید توجه داشت قالب کف تیرهای فرعی و اصلی کاملاً در یک تراز قرار گیرد بعد از آن اقدام به آرماتور بندی تیرها روی قالب ها انجام می دهیم بعد از اتمام خاموت بندی تیرهای اصلی و فرعی اقدام به کشیدن تیرچه ها در داخل تیرهای اصلی انجام می دهیم و فاصله آن را توسط یک ردیف سفال که در اول تیرچه ها و انتهای تیرچه ها قرار می دهیم فاصله بین آنها تنظیم می شود بعد از آن اقدام به شمع بندی زیر تیرچه ها اقدام می کنیم باید توجه داشت چون سقف طبقه همکف می باشد باید شمع بندی ما روی خاک دستی قرار نگیرد چون فشاری که هنگام بتن ریزی روی شمع وارد می آید باعث نشست سقف می شود برای جلوگیری از این کار بهتر است با استفاده از آهن یا ورق در زیر شمع ها مانع از نشست سقف شویم بعد از آن اقدام به ریسمان کشی زیر سقف می نمایند تا اطمینان پیدا کنند که خیز منفی دارد بعد از آن اقدام به سفال چینی بین تیرچه ها می کنند لازم به ذکر است که اگر ارتفاع تیرهای اصلی و فرعی بیشتر از ضخامت سقف می باشد به اندازه نیاز قالب بندی و تیرچه روی آن قرار می گیرد به دلیل ماکسیمم بودن برش در نزدیک تکیه گاه در داخل تک تک تیرچه ها آرماتوری به عنوان اتکا با شکل خاص تعبیه می گرد که مقاومت تیرچه را در برابر برش بالا می برد


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

گزارش کاراموزی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید ها 5
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
گزارش کاراموزی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در 42 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

قانون تشکیل شرکت پست 1

مرکز تحقیقات پست 5

پست مالی 6

طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی 10

جایگاه پست در اقتصاد ایران 12

مقدمه ای بر شناخت پست 13

جایگاه اجتماعی پست 14

بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران 18

بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست 20

بررسی پست موازی 21

شاخص توسعه یافتگی پست 24

پست و توسعه 27

بحران در ساختار کنونی پست 28

مزایا و محدودیتها 38

نتیجه گیری 42


عنوان قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اداره پست آمریکا علاوه بر فرستاندن (!) نامه های عادی در کنارش کار حمل و نقل بعضی چیزها و وسائل رو هم انجام میده، مثلا یه مشتری میتونه گل و گیاه، حشره، و یا حتی حیوانات خونگی رو هم بفرسته. برای مثال یه بار یه نفر واسه تحقیق، یه توپ فوتبال، یه چکش و یه جفت چوب اسکی روی آب رو بدون چیز دیگه ای به جز تمبر فرستاد تا ببینه چی میشه !!! اما بزرگترین چیزی که تاحالا توسط اداره پست آمریکا فرستاده شده، یه بانک بوده ! یه بانک بزرگ و واقعی !

البته از اونجایی که خود ساختمان ساخته شده بانک رو که نمیشه توسط پست فرستاد، برای همین بهترین راه برای فرستادن بانک اینه که همه آجرهای اونو دونه دونه بفرستن !

در یک ژانویه سال 1913 اداره پست پارسل (Parcel Post Service) در آمریکا تاسیس شد.کار این شرکت خدماتی، فرستادن بسته ها یا همون نامه ها بین دو نقطه بود، این شرکت خدماتی به منظور تسهیل کار حمل و نقل اجناس تولیدی روستایی ها و دامدارن و نیز ارائه خدمات پستی تاسیس شده بود.

آقای کولتارب (W. H. Coltharp) که یه تاجر جوون تو شهر ورنال (Vernal) بوده، تصمیم میگیره که یه ساختمان بسازه و اون به نام پدرش وقف کنه، بعد از رایزنی با مقامات محلی به این نتیجه میرسه که در گوشه خیابان اصلی ساختمانی رو برای یه بانک جدید تاسیس کنه.

تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته، ولی نوع آجری که آقای کولتارب برای ساخت ساختمانش انتخاب کرده بوده، آجری بوده که در لیک سیتی (Salt Lake City) در 427 مایلی شهر ورنال درست میشده و هزینه انتقال 80,000 قطعه آجری که برای ساخت این ساختمان نیاز بوده 4 برابر قیمت خود آجرها میشده ! برای همین آقای کولتارب دست به خلاقیت جالبی میزنه و تصمیم میگره که آجرها رو با استفاده از اداره پست پارسل که خدمات ارزونی ارائه میداده بفرسه !

آقای کولتارب آجرها رو تو بسته بندی هایی که وزن هرکدوم کمتر از 50 پوند -ماکزیمم وزن مجاز هر بسته برای پست- بسته بندی کرد و در هر انتقال به پست، تعداد زیادی بسته در حد یک تن رو میفرستاده. و به این ترتین آقای کولتارب همه 80,000 هزار قطعه آجر رو به ورنال میفرسته.

وقتی که اداره پست توسط بسته های آجر پر شده بود، رئیس پست خونه به شدت عصبانی شده بوده. بعد از اینکه همه آجرها به مقصد رسیده شدن، اداره پست قانونونش رو تغییر داد که دیگه کسی نتونه همچین سوء استفاده ای انجام بده، بنا براین قانونی رو اضافه کردن که هر فرستنده و گیرنده در هر روز فقط میتونن 200 پوند رو ارسال یا دریافت کنن و در توضیح این قانون هم اضافه کرن که ” قصد از اضافه کردن این قانون جلو گیری از فرستادن ساختمان توسط اداره پسته “!این بانک همان موقع ساخته شد و به نام ” پارسل پست بانک” نامگذاری شد. این بانک هنوز هم وجود داره و وبه عنوان شعبه ای از بانک صهیونیست ها خدمات ارئه میده. این بانک در غرب خیابان اصلی شهر ورنل قرار داره با میزبانی شرکت مخابرات استان تهران؛ نشست کمیته تحقیقاتی مخابرات استان تهران برگزار شد جلسه اعضای کمیته تحقیقاتی استان با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین، مدیرکل پست استان تهران، مسئولین مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اساتید دانشگاهی چهارشنبه 13 دی‌ماه در سالن گردهمایی‌های ساختمان نجات‌اللهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران،‌ در این نشست مهندس روح‌اللهی با اشاره به پیش‌بینی بودجه مناسب از سوی دولت در حوزه تحقیقات کشور، گفت: موضوع تحقیقات در پروژه‌های مخابراتی موجب انجام دقیق‌تر و کاربردی‌تر آنها می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه مخابرات استان تهران دارای حجم عظیمی از اطلاعات و تجهیزات است لازم است تا انجام تحقیقات براساس اولویت‌بندی صورت گیرد.

مهندس روح‌اللهی در نظر گرفته شدن مقوله زمان را در انجام پروژه‌های تحقیقاتی اصلی مهم عنوان کرد و خواستار اجرای زمان‌بندی دقیق برای انجام تحقیقات شد.

در ادامه این جلسه رضا پوریا رئیس اداره آموزش و پژوهش شرکت نیز ضمن بررسی وضعیت تحقیقات در حوزه مخابرات گفت: براساس مصوبه دولت نیم درصد از درآمد شرکتهای مخابراتی به پروژه‌های تحقیقاتی تعلق گرفته که این رقم بسیار قابل توجه است.

وی افزود: مصوبه هیات دولت در ترویج فرهنگ پژوهش‌محوری و ارتقای دانش و مهارت‌های پژوهش تاثیر بسزایی خواهد داشت. پوریا با اشاره به اینکه کمیته انسانی پژوهش متشکل از مدیرعامل مخابرات استان تهران، مدیرکل پست استان تهران، دو نفر از اساتید دانشگاه و نماینده مرکز تحقیقات در مخابرات ایران است، گفت: پس از تشکیل کمیته، براساس نیاز استان محورهای تحقیقاتی در قالب فراخوانی اعلام می‌شود و افراد متقاضی با اعلام آمادگی می‌توانند در اجرای پروژه تحقیقاتی مشارکت کنند.

دکتر شهرام محمدنژاد نماینده مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز در سخنانی استفاده از تمام ظرفیت‌ها در عرصه مخابرات استان را از جمله اهداف تشکیل کمیته تحقیقاتی قلمداد کرد و افزود: آیین‌نامه پژوهش انسانی در دو بعد قوانین و مقررات و کمیته استان در خردادماه تنظیم شده و به همه استان‌ها فرستاده شده است.

وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه اولویت تصویب پروژه‌ها، کنترل خروجی‌ها و پرداخت‌ها موردنظر قرار گرفته شده است گفت: سقف این پروژه‌ها حدود 50 میلیون تعیین شده و برای استان تهران امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

در ادامه این جلسه حمید بهنامی مدیرکل پست استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر نه پروژه اولویت‌بندی شده است، استفاده از فناوری‌های روز در امور پستی، نقش پست در افزایش بهره‌وری ملی، شناخت بازارهای اقتصادی در استان تهران، بهداشت محیط کار، پست و محیط زیست، پیاده‌سازی مدل IFQM بودجه‌ریزی عملیاتی و غیره از مهمترین اولویت‌های شرکت پست استان تهران قلمداد کرد.

گفتنی است در این نشست ملاصالحی، مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، مهندس نائینی، معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل و دکتر محمدی استان دانشگاه امیرکبیر در سخنانی به ارایه نظرات خود پیرامون مقوله تحقیق و پژوهش در شرکت مخابرات استان تهران پرداختندترافیک استان ها

در این گزارش همانند گزارش جایگاه پست در اقتصاد ایران، ترافیک بالقوه و بالفعل برای استانهای مختلف کشور در دوره یازده ساله از سال 1360 تا 1370 با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی محاسبه شده و توسط نمودارها و جدوال مختلف ترافیک پستی بالفعل و بالقوه استان های کشور ارائه شده است.

بررسی گرافیکی مبادلات بین المللی پست

هدف این گزارش ایجاد نگرشی مشخص و کم و بیش تفضیلی در زمینه مبادلات بین المللی پست برای دست اندرکاران است. در بررسی گرافیکی نمودارهای مربوط به صادرات و واردات پستی و مقایسه آنها و نمودارهای مقایسه ای مناطق پستی تهران بطور مجزا در نظر گرفته شده، موضوعات زیر در نمودارها جالب توجه است:

1ـ ترکیب کالایی صادرات و واردات پستی 2ـ ترکیب کشورهای طرف مبادله 3ـ عدم توازن صادرات و واردات پستی (وزنی، کالایی، کشوری) 4ـ درصد سهم کالاها و کشورهای عمده در صادرات و واردات پستی 5ـ مقایسه صادرات

مناطق پستی تهران در گروههای مختلف کالایی

اهداف، روش ها و مبانی اطلاعاتی بررسی پست بین الملل

این گزارش دومین تحقیق از مجموعه بررسی های پست بین الملل می باشد. در این پژوهش عمده ترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موثر بر مبادلات بین المللی پست ایران و روند تغییرات آن در دوره کوتاه مدت در طی سالهای 1367 تا 1370 بررسی شده است.

طرح کلی مکانیزاسیون اطلاعات عملکرد پست مالی ایران

§ این طرح، ضمن بیان ضرورتهای عاجل، محدودیتهای عینی و بالاخره تلفیق این دو عامل یعنی قبول روند تدریجی تحول از نظام کنترل دستی به مکانیزاسیون کامل اطلاعات اولویتها و اهداف مورد نظر در عملیات پست مالی برای قرار گرفتن تحت پوشش سیستم مکانیزه را مشخص نموده است. مطابق این طرح شبکه فیزیکی پست مالی طی سه مرحله کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تحت پوشش کامل و مستقیم سیستم قرار خواهد گرفت. عنوان طرح: مقدمه ای بر شناخت تاریخ تجارت و بستر مبادلات پستی ایران

این گزارش به منظور شناخت تاریخ تجارت و نوع کالاهای مبادلاتی و بستر مبادلات پستی ایران تهیه شده تا با شناخت کامل از وضعیت تاریخی کشور ایران به بررسی اقتصاد و مبادلات بین المللی پرداخته شود. (این گزارش جلد اول گزارش سوم از مجموعه بررسی پست بین الملل می باشد.)

بررسی اقتصادی مبادلات پست بین الملل (گزارش چهارم-بلند مدت)

این گزارش چهارمین گزارش از پنج گزارشی است که درباره مسائل اقتصادی و مبانی اطلاعاتی مدیریتی، و روش های عملیات و مکانیزاسیون پست بین الملل تهیه شده است. در این پژوهش به بررسی تأثیر مولفه های گمرکی و نرخ ارز بر روی واردات و صادرات کالاهای هدیه و سوغات در دوره ای بلند مدت طی سالهای 1355 تا 1370 از طریق پست پرداخته شده است.

§ مکانیزاسیون پست مالی ایران سیستم مکانیزه حوالجات پولی پستی

در آبان 1371، طرح کلی مکانیزاسیون اطلاعات عملکرد پست مالی ایران تهیه شد و منطق حاکم بر این طرح در واقع محصول شکل گیری بینشی واقع گرایانه و کارشناسانه به شبکه پست مالی ایران در زمینه های زیرساختی، عملکردی، بافت نیروی انسانی و مراحل و دورنمای رشد این سرویس بود. این گزارش راهنمای استفاده از سیستم مکانیزه حوالجات پولی پستی می باشد که نصب و راه اندازی شده و اتصال اطلاعاتی آنها با تهران برقرار گشته است.

بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران

این گزارش پنجمین گزارش در ارتباط با بررسی پست بین الملل ایران می باشد که در دو بخش مجزا ارائه شده است. بخش اول به بررسی آمارهای مبادلات بین المللی پست و بخش دوم به بررسی های کمی و کیفی این سرویس تخصیص یافته است. سپس عدم تعادل مبادلات بین الملل پست ایران و بی ترتیبی های مبادلات بین‌المللی پست ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

§ خصوصی سازی، پست موازی، رقبای پست (تحقیق بنیادی-کاربردی)

در این گزارش به منظور شناخت پست از طریق پژوهش های بنیادی-کاربردی ویژگیها و توان رقبای پست برای جذب ترافیک پستی مورد بررسی قرار گرفته و اشاراتی به تفاوت چشمگیر پست و رقبایش که هدفی جز به حداکثر رساندن سود ندارند، شده‌است. در پایان مقایسه ای بین نرخ های پستی شرکت پست با شرکتهای خصوصی پستی (پست موازی) صورت گرفته است.

: زمان سنجی مرسولات وارده هوائی LC/AO در شهرستان تهران

هدف این گزارش بررسی مسائل اقتصادی-محاسباتی-عملیاتی-بدهی پست بین الملل می باشد که ابتدا زمان سنجی مرسولات وارده هوائی از مبدا تا مرز مبادله (فرودگاه) و همچنین در داخل کشور (از مرز مبادله تا دست گیرنده) بررسی شده و در نهایت عدم رضایت از خدمات پست بین الملل مورد بررسی قرار سال1373


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت پی ریزان نمونه

گزارش کاراموزی شرکت پی ریزان نمونه در 17 صفحه ور دقابل ویرایش
دسته بندی عمران
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 2227 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
گزارش کاراموزی شرکت پی ریزان نمونه

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت پی ریزان نمونه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه ...............................................................................1

آشنایی با عملکردهای شرکت ....................................................3

مختصری از وظایف مهندسین....................................................4

روش انجام مناقصه ...............................................................5

آماده سازی محل کار .............................................................6

چگونگی تنظیم صورت وضعیت کارها ........................................7

برآورد مخارج ساختمانی ........................................................8

بیمه کارهای ساختمانی ...........................................................10

آشنایی با ماشین آلات موجمود در شرکت.....................................13

آشنایی با مصالح موجود در شرکت.............................................15

عکسهایی از عملیات اجرای شرکت

نمونه ای از اتودهای طرحهامقدمه:

خدایا هرچه دانستم، محتاج تر شدم و آنچه از فضل و کرم خود در کلام علم بر من ارزانی داشته ای حریص تر گشتم. پس کاری کن تا در ورطه هلاک نلغزم و راهی جز رضای تو نپویم. چرا که هر بنده ای از تو بی نیاز نتواند شد.من شرکت مهندسین مشاور مدیریت طرح فراگستر را به عنوان کارورزی خود انتخاب نموده ام.

شرکت مهندسین مشاور مدیریت طرح فراگستر در سال 1378 تأسیس گردیده است. این شرکت جزء سهامی خاص بوده و به مدیریت مهندس پور کاشانى می باشد.

این شرکت در این راستا پروژه های بزرگی را انجام داده است و در عصر حاضر یک شرکت پیمانکار هنگامی میتواند در کارهایش موفق باشد که بتواند قبل ازهر چیزی شناختهای لازم را در اداره امور شرکت داشته باشد و مسئولین متخصص و با تجربه کافی را برای اداره امور مختلف آن برگزینند.

من در این پروژه سعی کرده ام تا با مراحل مختلف کارهای ساختمانی آشنا شوم که این بر تجربه و تخصص من در حرفه معماری بیفزاید.

در خاتمه از کلیه همکاران و دوستان بخصوص مهندس پور کاشانى که در گردآوری این پروژه نهایت همکاری را با اینجانب داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

آشنایی با عملکردهای شرکت:

پروژه هایی که شرکت مهندسین مشاور مدیریت طرح فراگستر انجام داده است به صورت زیر می باشد.

ساختمان امور آب 3 طبقه اسکلت فلزی – مجتمع ورزشی بانوان الوند شامل استخر، جکوزی، سالن و ... با اعتباری بالغ بر 5/1 میلیارد تومان – ساختمان اداری راه و ترابری رشت– جدول گذاری شهر – آسفالت شهرک صنعتی - جدول گذاری و آسفالت شهر - احداث دیوار سنگی رودخانه الوند با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان – احداث زمین چمن و سالن ورزشی– احداث اداره راه سازی شهر رشت- احداث ساختمان اداری شهر رشت در 4 طبقه – احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی شماره 1 (شامل: رستوران – تالار- آمفی تئاتر و دفتر شرکت ها)– احداث پلهای شهرک صنعتی.و در حال حاضر پروژه های زیر را در دست اجرا دارد.

احداث مسجد و خوابگاه دانشگاه رشت – احداث بانک صادرات رشتمختصری از وظایف مهندسین:

وقتی یک پروژه در دست اجرا قرار می گیرد، مهندسین ابتدا یک سری مطالعات مقدماتی را انجام می دهند سپس شناسایی و بررسی اولیه زمین مورد نظر – بررسی مصالح ساختمانی – تهیه و تنظیم نقشه های شماتیک اولیه- تهیه یک برآورد اولیه از هزینه اجرای طرح- تهیه و ارائه طرحهای مقدماتی – بررسی روشهای مختلف اجرای ساختمانی- تهیه نقشه های اجرائی- انجام محاسبات فنی- تهیه جدول مقادیر- انجام مناقصه و تعیین پیمانکار- نظارت بر اجرای کار- صدور گواهینامه های تحویل موقت- تقسیم کار بین کارگزاران، تا کارها در مدت زمان پیش بینی شده به اتمام برسد.روش انجام مناقصه:

به طور کلی معاملاتی که این شرکت انجام می دهد بیشتر از طریق مناقصه است، وقتی موسسات دولتی می خواهند پروژه ای را انجام دهند از طریق آگهی از شرکت ها برای انجام مناقصه دعوت بعمل می آورند و اطلاعات لازم را در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه می گذارند. در آگهی مناقصه موارد زیر ذکر می گردد:

نوع و مقدار کالا یا کار

مدت و محل تحویل کار

مدت قبول پیشنهاد

میزان سپرده و ...

پس از این که شرکت کننده ای در مناقصه برنده شد ظرف مدت 7 روز به جز ایام تعطیل باید برای انجام مناقصه اقدام کند در غیر اینصورت سپرده او در مناقصه ضبط می شودو مراتب به شخصی که پیشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد با رعایت کلیه مفاد آن ابلاغ می گردد. اگر او هم از تاریخ ابلاغ – نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به جز ایام تعطیل برای انجام معامله اقدام نکند سپرده او هم ضبط می شود. در نتیجه دستگاه مناقصه گذار مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم بر کمیسیون ارجاع می کند.

به شخصی که بهای پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر اینصورت رجوع کار به او ممنوع خواهد بود.آشنایی با ماشین آلات موجود در شرکت:

این شرکت با توجه به نوع پروژه ای که انجام می دهداز ماشین آلات مختلفی استفاده می کند.

ماشین آلات ساختمانی شامل : کامیون، تریلی،بولدوزر،لدر،جرثقیل، بالابر

ماشین آلات راهسازی شامل: گریدر، کامیون، غلطک، سنگ شکن، تراکتور، بولدوزر، اسکریپر

کامیون:

جهت محل انواع مصالح ساختمانی از جمله شن، ماسه، آجر، سیمان، سنگ ، بلوک، همچنین در عملیات خاکی و راهسازی از کامیون استفاده می شود.

بولدوزر:

بیشتر در تسطیح ، محوطه سازی، جاده سازی، کندن زمین، کندن سنگ، نقل و انتقال سنگهای بزرگ، پخش مواد خاکی در بستر راهها استفاده می شود.لدر:

بیشتر در کارهای راهسازی کاربرد دارد و در کارهای ساختمانی جهت جابجا کردن شن ، ماسه ، سنگ و سایر موارد از آن استفاده میشود.

جرثقیل:

جهت بلند کردن مصالح ساختمانی و جابجا کردن وسایل سنگین.

بالابر:

جهت جابجایی قطعات سنگ پیش ساخته و حمل مصالح ساختمانی.

گریدر:

در کارگاههای ساختمانی جهت تسطیح محوطه سازی و در راه سازی جهت پخش مواد خاکی، همچنین تنظیم سطح راه و ایجاد شیب موردنظر در جاده ها، بزرگراهها و یکنواخت و مخلوط کردن موادخاکی با دانه بندی مختلف در روسازی آسفالت استفاده می شود.

اسکریپر:

در راهسازی در عملیات خاکی جهت خاکبرداری و خاکریزی و حمل و تخلیه مواد خاکی و پخش خاک بر روی بستر راهها و گودبرداری زمین های نرم استفاده می شود.

سنگ شکن:

جهت دانه بندی بتن و از خاک سنگ و پودر سنگ آن نیز در ترکیبات ساخت موزائیک استفاده می شود.

غلطک:

در اتوکردن سطح آسفالت جاده ها استفاده می شود.آشنایی با مصالح موجود در شرکت:

این شرکت بیشتر از مصالح سبک و مقاوم برای کارهای ساختمانی استفاده می کند.

مصالحی شامل : ماسه ، سیمان، آجر، آهن، سفال، میلگرد، گچ و ...

البته اقلیم هم در نوع مصالح تأثیر دارد. در مناطق سرد ، مصالح ساختمانی با در نظر گرفتن 2 عامل شرایط بحرانی ، هوای خارج و دمای مطلوب انتخاب می شود. بدین صورت که نخست، حادترین هوای خارج و پس از آن دمای مطلوب هوای داخلی ساختمان مشخص شده، سپس با استفاده از این 2 عامل مناسبترین نوع مصالح انتخاب می شود. ولی در مناطق گرم مهمترین عامل تعیین کننده ویژگی مصالح ساختمانی ، دمای روزانه هوا و دامنه نوسان آن است. مقدار پرتوی خورشید جذب شده دردیوار نیز از عوامل مهم دیگری است که به جهت قرارگیری و رنگ سطح خارجی دیوار بستگی دارد.

نوع سقفهایی که این شرکت برای ساختمانها استفاده می کند تیرچه بلوک است.

سقفهای تیرچه بلوک به سقفهایی اطلاق می شود که از یک سری تیرچه های بتنی (پیش ساخته یا پیش تنیده) و تعدادی بلوک (سفالی و بتونی) که بین تیرچه ها را پر می نماید، تشکیل می گردد.

تیرچه ها نقش عضو اصل باربر و بلوکها نقش پرکننده را ایفا می نمایند از مزایای این سقفها می توان موارد ذیل را ذکر کرد.

سبکی سقف

سهولت و سرعت نصب

عایق بودن نسبت به گرما و سرما

عایق بودن نسبت به صدا

عایق بودن در مقابل رطوبت

مقاومت در برابر آتش سوزی

مقاومت نسبی بهتر در مقابل زلزله – باد و سایر نیروهای داخلی


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت اشی مشی

گزارش کاراموزی شرکت اشی مشی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید ها 11
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
گزارش کاراموزی شرکت اشی مشی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت اشی مشی در 50 صفحه ورد قابل ویرایشتاریخچه گروه شرکت های تولیدی اشی مشی:

شرکت سهامی خاص گیلان سویا در سال 1371 تاسیس گردید. این شرکت با داشتن بیش از یک دهه فعالیت، یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی تولید انواع ماکارونی، اسنک و نوشابه گازدار می باشد، در اواخر سال 1378 همزمان با راه اندازی خط تولید نوشابه گازدار در بطری یکبار مصرف(PET) و نیز راه اندازی دستگاه بطری ساز(PET) با هدف تولید و عرضه نوشابه با کیفیت رسماً فعالیت تولید انواع نوشابه گازدار را با نام تجاری اشی مشی در شرکت سیرنگ زیبا کنار آغاز نمود. روند توسعه و به روز نمودن ماشین آلات آن برابر با آخرین تکنولوژی روز جهان در کلیه بخشهای تولید محصولات متنوع شرکت همواره استمرار داشته است.

قابلیتهای تولیدی در گروه تولیدی اشی مشی:

شرکت گیلان سویاـ تولید انواع اسنک ( غله حجیم شده)، اسنک خلالی، چیپس دریایی، چیپس زنگوله ای، اسنک فلفلی و مغز دار شکلاتی.

شرکت سیرنگ گیلان ـ تولید انواع ماکارونی فرمی و ساده.

شرکت هدیه شمال ـ تولید انواع ماکارونی فرمی و ساده.

شرکت سیرنگ پلاستیک ـ تولید انواع اندازه متنوع بطری PET ( مظروف نوشابه گازدار)، بخش نوشابه سازی نمونه ای از قابلیتهای تکنولوژی تولیدات این گروه صنعتی است که در زیر به قسمتی از فرآوری و ساخت آن اشاره می شود.

تکنولوژی ساخت بطری PET و نوشابه:

تکنولوژی ماشین آلات تولید نوشابه تماماً از پیشرفته ترین نوع خود و مربوط به بعد از سالهای 2000 میلادی است در حالی که کنترل و تولید در سراسر خط بوسیله کامپیوترهای بسیار پیشرفته و تمام اتوماتیک جدید انجام می گیرد. تعداد محدودی از نیروی انسانی که همگی آموزش دیدة خارج از کشور می باشند در این صنعت اشتغال دارند. این شرکت دارای پیشرفته ترین آزمایشگاه با تجهیزات لازم و سیستمهای دقیق اندازه گیری و سنجش می باشد که از آزمایشگاههای مرجع کشور می باشد. کنترل کیفیت تمامی مجموعه از ورود مواد اولیه تا ساخت محصول و ارائة محصول ساخته شده و خدمات بعد از فروش زیر نظر کارآمدترین افراد آموزش دیده، مجرب و تحصیلکرده اداره می شود. طعم دهنده ها و افزودنیهای مجاز از معتبرترین شرکتهای جهانی تهیه می شوند. درب بطری نوشابه اشی مشی توسط شرکتهای بزرگ بین المللی جهان تهیه می شوند. مواد اولیه ساخت بطری نوشابه به نام PET از شرکت های بزرگ و معتبر خارجی تهیه و در داخل کارخانه با استفاده از وجود ماشین آلات بسیار پیشرفته جدید ابتدا به پریفرم و سپس به اندازه های 300 سی سی و 5/1 لیتر و 2 لیتر تولید می شوند.

لیبل بطر نوشابه از جنس پلاستیکBOPP است که در برابر آب و تابش خورشید مقاوم بوده ، پاره هم نمی شود و شکل و رنگ آن ثابت است.
از افتخارات

گروه تولیدی صنایع غذایی اشی مشی تاکنون برای کلیه محصولات خود موفق به اخذ علامت استاندارد ملی گردیده است.

در ژانویة 1998 تحت گواهی بین المللی صادره از سازمان خدمات گواهی بین المللی SGS به دریافت گواهی سیستم مدیریت کیفیت در شهر زوریخ کشور سوئیس نائل آمد. همچنین در نهم مارس 1998 گروه تولیدی صنعتی گیلان سویا تولید کننده اسنک جایزه و نشان بهترین مارک تجاری را اخذ نموده است.

در یازدهم ماه می 1998 گروه تولیدی صنعتی گیلان سویا موفق به اخذ نشان و جایزه کیفیت کشور فرانسه در شهر پاریس گردید.

در هشتن ژوئن 1998 در شهر برلین کشور آلمان شرکت گیلان سویا موفق به دریافت جایزه تکنولوژی و کیفیت گردید. جهت گیری برنامه های شرکت در راستای علائق و سلایق مشتریان و احترام به نظرات مصرف کنندگان محصولات این شرکت باعث گردیده تا جایگاه نام محصولات اشی مشی در تمامی اذهان جامعه کشور با حسن شهرت و اعتماد به محصولات آن تداعی شود.

روند توسعه با ارکان اصلی تامین کیفیت و اندیشه های مشتریان نسبت به محصول آموزش فن آوری و تکنولوژی مدرن و پیاده سازی برنامه مستمر ارزیابی نیروی انسانی و بهداشت مواد غذایی و اصول بازاریابی جدید یا مشتری گرانی همراه بوده است که راه این شرکت را از دوره تاسیس تاکنون در اخذ جوایز بزرگ بین المللی و ملی از سازمانهای بزرگ جهانی هموار نموده است.

مدیریت با ارائه طرحهای مختلف انگیزشی، تقویت تعلق اجتماعی انگیزش کارکنان و ارتقاء بهره وری موفق به افزایش راندمان کار در سطوح مختلف گردیده است. اصل احترام به مشتریان و کارکنان منتج به شکوفائی و توسعه تولیدات جدید شرکت بوده است. برنامه های هفتگی مشاوره ای خانواده جهت کارکنان شرکت از دیگر عوامل ارتقاء انگیزش در کارکنان می باشد. اصل وفاداری مدیریت به نمایندگان و مشتریان خود باعث نهادینه شدن مارک تجاری اشی مشی در تمامی بازارهای کشور و حفظ روابط حرفه ای با فروشندگان مواد اولیه و ماشین آلات داخلی و خارجی به این شرکت از منشور اصلی مدیریت می باشد.

لازم به ذکر است که چون سند حسابداری یکی از اسناد مهم حسابداری در کلیه کارخانه ها و موسسه های خدماتی می باشد لذا برای ضمیمه کردن به این گزارش برای این جانب مقدور نبود. لذا در پایان گزارش صورت کلی از تراز های آزمایشی ضمیمه می گردد که برگرفته از حسابهای دفتر کل می باشد و دفتر کل صورت کلی گزارش دفتر روزنامه می باشد و نشان دهنده صحت ثبت های مذکور در بالا و صفحه های قبل است که سعی شده از ثبت های متنوع استفاده شود که خوانندگان تا حدودی به نحوة عملکرد مؤسسه تولیدی تا حدودی آشنا شوند. لذا کمبودهای این گزارش را بر حسب محرمانه بودن قسمت حسابداری و دیگر چیزها محسوب دارید.

وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی:

اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت تعیین کنندة ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداختهایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تامین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت متفرعت و تسهیلات دریافتی، انجام سرمایه گذاری، باز پرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز به وضعیت مالی عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن ها در پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی تسهیل می گردد.

وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن ساختار مالی آن میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعاتی دربارة وضعیت مالی بر ترازنامه ارائه می شود.

عملکرد مالی واحد تجاری دربرگیرندة بازدة حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری از جمله مخارج تامین مالی آن است. اطلاعات دربارة عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامعه ارائه می شود.

اطلاعات در مورد جریان های نقدی به صورت جریان وجوه نقد ارائه می شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می گذارد.

انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن می باشد بگونه ای که واحد تجاری می تواند در قبال رویدادها و فرصتهای غیر منتظره واکنش نشان دهد. همة صورتهای مالی اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می کنند.

اجزای تشکیل دهندة صورتهای مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. زیرا منعکس کننده جنبه های مختلف معاملات یا سایر رویدادهای یکسان می باشند. اگر چه هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی را که با دیگر صورتها متفاوت است ارائه می کند. احتمالاً هیچ یک از صورتها صرفاً در خدمت یک هدف واحد نبوده یا همة اطلاعات لازم برای نیازهای خاص استفاده کنندگان را فراهم نمی آورد. به طور مثال صورت سود و زیان اطلاعاتی را در مورد میزان سود دوره ارائه می کند. لیکن اطلاعات مندرج در ترازنامه در صورت جریان وجوه نقد به ارزیابی این امر که آیا این سود بازده معقولی است یا خیر و میزانی که این سود بیانگر بازده نقدی است کمک می کند.

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی:

خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود.

برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود.


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرکت ایران خودرو دیزل

گزارش کاراموزی شرکت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی ساخت و تولید
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
گزارش کاراموزی شرکت ایران خودرو دیزل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرکت ایران خودرو دیزل در 33 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه :

شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است .

محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است .با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان مهمترین Base مهندسی تولید و نیاز به روزآوری و بهنگام سازی آن ، پروژه مان را به بررسی BOM مهندسی و رفع نیازهای هر قسمت به BOM خاص آن قسمت و تدوین فرم هایی برای تدوین بهتر و کاملتر BOM ساختاری و بهبود صنعت های بایگانی و قسمت اسناد و مدارک در هر قسمت و برای هر فرم در جهت بهنگام سازی و کاملتر شدن ضعف های ارتباطی سیستم بین قسمتها شدیم .

-هدف :

ایجاد یک روش مناسب جهت تهیه BOM پایه برای کلیه محصولات شرکت ایران خودرو دیزل به نحوی که این ساختار پایه برای تهیه کلیه BOM مورد نیاز هر محصول مورد استفاده قرار گیرد و با آنها به ثورت کامل مرتبط بوده و همچنین با کلیه فرایند های تغییرات مهندسی مرتبط باشد و قابلیت بهنگام‌سازی مناسب کلیه اطلاعات مرتبط و همچنین اطلاع رسانی سریع به کاربران را داشته باشد .2-محدوده اعتبار :

محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل .3-تعاریف مفاهیم :

در این دستورالعمل منظور از قطعه ، به اختصار همان قطعه / مجموعه / مواد اولیه می باشد .

کلیه عملیات موجود در بندهای این دستورالعمل با این فرض بیان شده که برای کلیه قطعات محصول شماره فنی صادر شده باشد .

1-3-ساختار پایه محصول (BOM ساختاری ) : مجموعه ای از داده های منسجم و به هم پیوسته که نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی کاربران را در رابطه با مواد و قطعات محصولات تولیدی شرکت ، محل مصرف مواد در محصول ، ضریب مصرف هر یک از مواد و قطعات بصورت ساختار سلسله مراتبی برآورده می سازد .

2-3-نوع خودرو : کلی ترین تفکیک بین محصولات نهایی شرکت . مثال : ون ، مینی بوس ، اتوبوس ، کشنده ، کامیون و کامیونت .

3-3-گروه خودرو : نام تجاری محصولات نهایی شرکت در سطح پائین تر از نوع . مثلاً گروه آکتروس از نوع کشنده و گروه غزال از نوع ون و گروه LP از نوع کامیونت و یا گروه بین شهری از نوع اتوبوس .

4-3-تیپ خودرو : عبارت است از یک طرح خاص از یک گروه خودرو مثلاً تیپ C-457 از گروه اتوبوس بین شهری .

5-3-مدل خودرو : مدل خودرو دقیقاً به یک محصول خاص با مشخصه‌های منحصر به فرد اشاره می کند . مثلاً مدل 608 از گروه LP از نوع کامیونت و MB140 از نوع وزن در گروه بنز و اتوبوس مدل C-457 با بدنه فایبرگلاس از تیپ C-457 در گروه اتوبوس بین شهری از نوع اتوبوس . هنگامی که یکی از قطعات اساسی در خودرو عوض شود ، مدل خودرو عوض می شود .6-3-طبقه بندی گروه ها و قطعات : در این طبقه بندی کلیه گروه‌ها و مجموعه‌ها و قطعات محصول در شش طبقه به صورت زیر تعریف می شوند . لازم به ذکر است این طبقه بندی از نظر اهمیت قطعه در محصول می باشد و ربطی به طبقه بندی در ساختار ندارد .

1-6-3-گروه های اصلی قطعات : هر گروه اصلی به عنوان عمده ترین و اولین سطح در تقسیم بندی یک مدل خودرو شامل چند قطعه اساسی می باشد که به صورت گروه عنوان می شود . مثلاً گروه قوای محرکه ، گروه بدنه و شاسی و گروه تزئینات .

2-6-3-قطعه اساسی : قطعه بکار رفته در محصول نهائی که در ساختار خودرو دارای نقش اساسی و تعیین کننده بوده و با توجه به عملکرد و همچنین میزان ارتباط عملکرد و کاربرد به عنوان دومین سطح تقسیم بندی در مورد یک نوع خودرو می باشد . در سیستم طبقه بندی بنز قطعات اساسی شامل 1-موتور 2-گیربکس 3-فرمان 4-اکسل جلو 5-اکسل عقب می باشد . تغییر هر یک از این قطعات در یک خودرو باعث تغییر مدل خودرو می شود .

3-6-3-طبقات اصلی : بالاترین سطح طبقه بندی ساختاری در قطعات خودرو می باشد . مثلاً گروه اصلی (99 گانه)بنز .

4-6-3-طبقات فرعی : کلیه طبقات قابل تعریف که در هر طبقه اصلی تعریف می شوند . مثلاً (گروههای 9 گانه بنز) .

5-6-3-بخش : ناحه های مجزا که در درون طبقات فرعی تعریف می شوند . مثلاً TU ها در اشتوک لیست بنز .

6-6-3-قطعات : به قطعات / مجموعه هایی اطلاق می شود که تشکیل دهنده بخشها می باشد و منظور همان قطعات / مجموعه هایی هستند که در ابتدا وارد خط مونتاژ می شوند و خروج آنها در مستندات انبارها و تغذیه خطوط ثبت می شود .

7-3-وضعیت قطعات : وضعیت قطعه عبارت است از نحوه قرار گرفتن قطعه در ساختار محصول و شامل موارد زیر می شود :‌

- O457 - O355 .

4-9-3-قطعه انتخابی (OPTION) : که از این به بعد مختصراً OPT گفته می‌شود قطعه ای است که بنا به درخواست مشتری و یا بر اساس اطلاعات مراکز خدمات پس از فروش و یا به صورت اختیاری بر روی محصول نصب و به آن اضافه می شود .

5-9-3-قطعه جایگزین : قطعه ای است که بر اساس برگ تغییرات مهندسی به جای یک قطعه دیگر (به عنوان قطعه اصلی) در ساختار محصول وارد می‌شود و قطعه قبلی از ساختار محصول حذف و کلیه اطلاعات مرتبط با آن منسوخ می شود .

6-9-3-قطعه مشترک (COMMUNAL) : که از این به بعد به اختصار COM عنوان می شود همان قطعه اصلی است که در بیش از یک محصول با شماره شناسایی متفاوت و مرتبط با همان محصول به کار می رود و یا ممکن است با دو نوع سیستم ، کدگذاری شده باشد .

10-3-گروه های موازی : تعدادی از قطعات که به لحاظ الزامات مهندسی به هم وابسته و مرتبط هستند این ارتباط منجر به این می شود که در موارد بروز یکی از وضعیت های آپشن ، آلترناتیو و یا جانشین برای یک قطعه خاص ، تعدادی از قطعات اصلی حذف و تعدادی به جای آنها اضافه می شوند که به این تعداد قطعات یک گروه موازی گفته می شود .

11-3-شماره سطح : این شماره برای نشان دادن سطح یک قطعه در یک TU خاص نشان داده می شود به عبارتی هر قطعه دارای پوزیسیون در TU باید دارای شماره سطح باشد و به صورت زیر می باشد .


A : یک عدد صحیح یک رقمی می باشد و عبارت است از شماره سطح قرارگیری قطعه در بخش (TU) به طوری که بالاترین سطح در هر TU سطح شماره 1 می باشد و برای سطوح بعدی این عدد افزایش می یابد .

B : عبارت است از یکی از حروف X و Y و N که کاربرد هر کدام برای هر قطعه دارای مفاهیم زیر است :

N : در صورتی که قطعه دارای زیر مجموعه نباشد .

Y : در صورتی که قطعه مورد نظر دارای زیر مجموعه باشد .

X : هر گاه X در کنار شماره سطح مورد نظر نوشته شود یعنی اولین مجموعه با شماره مشابه که در بالای X قرار گرفته در این سطر بسته می‌شود مثلاً اگر در یک سطح شماره سطح 2X قرار دارد ،

الین مجموعه 2Y که در بالای این سطح قرار دارد در این سطر بسته می شود .

تبصره : هر ردیف شاکل X باشد بقیه اطلاعات مقابل آن خالی گذاشته می‌شود .

12-3-فرم ها :

1-12-3-برگ اطلاعات ساختار پایه محصول (به شماره 007-01E-08) : این فرم برای کلیه قطعه اصلی تکمیل می شود و هر شماره فرم متعلق به یک بخش (قطعات با TI مشترک) می باشد و ممکن است شامل چندین صفحه باشد . لازم به ذکر است این برگه ها درون یک فایل برای هر KGU خاص به ترتیب افزایشی (برای هر مدل) قرار داده می شوند تا به هنگام استفاده بتوان به آنها دسترسی سریع داشت .

2-12-3-برگ اطلاعات طعات آلترناتیو(به شماره 008-01E-08) : این فرم برای معرفی قطعات آلترناتیو (ALT) بکار می رود . از آنجا که در برگ اطلاعات ساختار پایه محصولات فقط قطعات اصلی وارد می شوند ، قطعات آلترناتیو در این برگ وارد می شوند و گروه های موازی حاصله از آنها در برگ اطلاعات گروههای موازی (به شماره 009-01E-08) وارد می شوند این برگ برای هر تیپ به صورت مجزا تهیه می شود .

3-12-3-برگ اطلاعات قطعات جانشین (SUB) (به شماره 011 - 01E-08) : این فرم برای معرفی قطعات جانشین (SUB) و کد گروه موازی حاصله از قطعه جانشین بکار می رود . این فرم برای هر تیپ خودرو به صورت مجزا تهیه می شود .

4-12-3-برگ اطلاعات قطعات انتخابی (OPTION) (به شماره 010-01E-08): این فرم برای هر تیپ به صورت مجزا تهیه می شود . نکته قابل توجه در تهیه این فرم این است که شرح OPTION می بایست به صورت کاملاً واضح و مفهوم نوشته شود تا مورد استفاده سایر قسمتها ، خصوصاً برنامه ریزی ، خدمات پس از فروش و ... قرار گیرد .

5-12-3-برگ اطلاعات گروههای موازی (به شماره 009-01 E08) : این فرم برای معرفی گروههای موازی قطعات و مجموعه ها (بوجود آمده از حالات آلترناتیو ، جانشین و آپشن ) بکار می رود .

6-12-3-برگ معرفی طبقات اصلی ، فرعی و بخشها (به شماره 012-01 E-08) : این برگ برای هر تیپ محصول به صورت مجزا به نحوی تهیه می شود تا با توجه به نظر کارشناس مهندسی محصول و سیسنتم کدگذاری بنز کلیه سطوح ساختار محصول را پوشش دهد .


ادامه مطلب …

گزارش کاراموزی شرح دستگاه تعویض بادامک، پیرو، فنر

گزارش کاراموزی شرح دستگاه تعویض بادامک، پیرو، فنر در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
گزارش کاراموزی شرح دستگاه تعویض بادامک، پیرو، فنر

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کاراموزی شرح دستگاه تعویض بادامک، پیرو، فنر در 11 صفحه ورد قابل ویرایش


3-1 - شرح دستگاه

تصویر شما تیکى از دستگاه در شکل بالا نشان داده شده است یک موتور الکتریکى شنت d.c به مشخصات rpm 475 و قدرت hp 3/1 بادامک c و 1 با قدرت قابل کنترل مى چرخاند شافت خروجى از موتور مستقیما" با یک کوپینگ ارتجاعى G به شافت دیگرى ( A ) متصل مى شود .

فلایویل که بر روى شافت A قرار دارد ، نوسات ناشى از تغییر سرعت و کشتاورهاى متغییر موتور براى بلند شدن پیرو را کاهش مى دهد . بادامک در انتهاى شافت بوسیله دو مهره بر روى آن محکم مى گردد پیروها از دو نوع تخت و غلتکى هستند و در انتهاى میله عمودى قرار مى گیرند . سوراخى در بالاى این میله وجود دارد که در انتهاى این سوراخ یک ساچمه فولادى قرار مى گیرد . این ساچمه در جاى خود بوسیله میله دومى که فنر S وزنه هایى که کم و زیاد مى شوند بر روى آن تکیه دارند ثابت تکه داشته مى شود . وجود ساچمه فولادى به ما این اطمینان را میدهد که فقط یک نیروى محورى به میله بالایى منتقل شود .

موقعیت فنرها بوسیله مهره اى در میله بالایى تغییر مى کند و مقادیر نیروهاى متناوب فنرها بر روى پیرو بادامک با این مهره تنظیم مى شوند . کف فنر سطح بالایى در روى مقطع میله که بر روى دو ستون صفحه اصلى دستگاه قرار دارند ، قرار مى گیرند .

سرعت شافت بادامک بوسیله یک سرعت سطح الکترونیکى تعیین مى شود موتور و قطعات شافت بادامک بر روى یک بدنه جفت قرار دارند که این بدنه

مرحله سوم : با اضافه کردن 1500 گرم با همان فشردگى

5-1 - تعویض بادامک ، پیرو ، فنر

با باز کردن مهره سر شافت و کم کردن فشار پیرو روى بادامک را بیرون آورده تعویض نمائید .

براى تعویض پیرو دو مهره ستون عمودى نگه دارنده بالاى فنر را باز کرده و سینوان در این حالت فنر را نیز تعویض کرد . سپس با استفاده از آچار آلن میله راهنما باز شده و سینوان پیروى جدید را جایگزین پیرو قبلى نموده براى بستن مجدد عکس مراحل بالا را انجام دهید .

توجه : 1 – ساچمه با گلوله فلزى که داخل پیرو است حتما" در سر جاى خود قرار داده شود .

2- بادامک و پیرو در هر حالت با یکدیگر تماس داشته باشند ، اگر این تماس وجود نداشته باشد جوابهاى آزمایش اشتباه خواهد شد .

2- تئورى

تئورى کامل بادامک در کتابهاى درسى کاملا" تشریح شده و در اینجا در مورد بادامکها و پیروهایى بحث خواهد شد که در این آزمایش مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

این جزئیات شامل جابجایى پیرو ، سرعت و شتاب آن خواهد بود با استفاده از شتاب اندازه گیرى شده سیتران نیروى دینامیکى وارد بر پیرو و فنر نگهدارنده را محاسبه کرد .

1-3 – بادامک مماسى با پیرو غلتکى

الف – غلتک در تماس با جناح بادامک : فرض کنیم که R شعاع دایر اصلى ، شعاع دایره دماغه بادامک ، RG شعاع غلتک ، d مرکز غلتک و بادامک و پیرو غلتکى در تماس با جناح AB مطابق شکل زیر باشد .ادامه مطلب …
لینک دوستان

       

سایر مطالب