عاشقانه ترین نامه ی من به معلمم


تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دوستش دارم

 

  معلم عزیزم باز میگویم :دوستت دارم . نه فقط بخاطر اینکه بهترین معلمم هستی ،


نه تنها برای اینکه برایم عزیزترین هستی . دوستت دارم چون مهربانیت را ستایش


میکنم ، چون پاکی درونت را می پرستم ، چون محبت های صادقانه ات را میستایم .


چون لحظات در کنار تو بودن برایم بهترین هدیه های عمرم است . به من معنی مهر و


محبت را آموختی . من تنها از تو یاد گرفتم که پاکی بهتر از هر چیزیست و فرشته


گونه زندگی کردن زیباست . خدارا شکر میگویم هزاران بار در دل خود از او تشکر


میکنم که همچون تویی را با من آشنا ساخت. حال میدانم هیچ کار خدا بی حکمت


نیست. تو را در کنار من قرار داد تا معنی همه ی خوبی های عالم را در وجود خودت


جستجو کنم تا به همه ی زیبایی ها ایمان پیدا کنم . تا زندگی ام معنا پیدا کند ، من


همه ی دگرگونی های در وجودم را مدیونت هستم و میمانم!


http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/Pictures/87951110026152317473.jpg
عاشقانه ترین نامه ی من به معلمم


تقدیم به تنها صدف دریای دلم که به بیکرانگی اقیانوس عشق دوستش دارم

 

  معلم عزیزم باز میگویم :دوستت دارم . نه فقط بخاطر اینکه بهترین معلمم هستی ،


نه تنها برای اینکه برایم عزیزترین هستی . دوستت دارم چون مهربانیت را ستایش


میکنم ، چون پاکی درونت را می پرستم ، چون محبت های صادقانه ات را میستایم .


چون لحظات در کنار تو بودن برایم بهترین هدیه های عمرم است . به من معنی مهر و


محبت را آموختی . من تنها از تو یاد گرفتم که پاکی بهتر از هر چیزیست و فرشته


گونه زندگی کردن زیباست . خدارا شکر میگویم هزاران بار در دل خود از او تشکر


میکنم که همچون تویی را با من آشنا ساخت. حال میدانم هیچ کار خدا بی حکمت


نیست. تو را در کنار من قرار داد تا معنی همه ی خوبی های عالم را در وجود خودت


جستجو کنم تا به همه ی زیبایی ها ایمان پیدا کنم . تا زندگی ام معنا پیدا کند ، من


همه ی دگرگونی های در وجودم را مدیونت هستم و میمانم!


http://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/Pictures/87951110026152317473.jpg